Skip to main content

O Banku

Bank Spółdzielczy, działając w interesie swoich członków, prowadzi działalność bankową na rzecz osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, jeżeli posiadają zdolność prawną.

Przedmiot działania Banku Spółdzielczego obejmuje następujące czynności bankowe: 

 • przyjmowanie wkładów pieniężnych płatnych na żądanie lub z nadejściem oznaczonego terminu oraz prowadzenie rachunków tych wkładów,
 • prowadzenie innych rachunków bankowych,
 • udzielanie kredytów,
 • udzielanie i potwierdzanie gwarancji bankowych,
 • przeprowadzanie bankowych rozliczeń pieniężnych,
 • udzielanie pożyczek pieniężnych,
 • operacje czekowe i wekslowe,
 • wydawanie kart płatniczych oraz wykonywanie operacji przy ich użyciu,
 • nabywanie i zbywanie wierzytelności pieniężnych,
 • przechowywanie przedmiotów i papierów wartościowych oraz udostępnianie skrytek sejfowych,
 • udzielanie i potwierdzanie poręczeń,
 • pośredniczenie w dokonywaniu przekazów pieniężnych oraz rozliczeń w obrocie dewizowym. Przekazy pieniężne dokonywane są za pośrednictwem Banku Zrzeszającego.


Czynności bankowe, o których mowa w ust. 2 pkt. 3, 4, 6 i 11, Bank Spółdzielczy może wykonywać z osobami fizycznymi zamieszkującymi lub prowadzącymi przedsiębiorstwo na terenie działania Banku Spółdzielczego lub z osobami prawnymi i jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej, a posiadającymi zdolność prawną, mającymi siedzibę lub jednostki organizacyjne na terenie działania Banku Spółdzielczego. Czynności bankowe,          o których mowa w ust. 2 pkt. 4 i 11 Bank Spółdzielczy może wykonywać w zakresie i trybie uzgodnionym z Bankiem Zrzeszającym.

 

ZRZESZENIE    

Bank jest zrzeszony w Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. na podstawie umowy zrzeszenia zawartej w dniu 22 marca 2002r. zgodnie z wymogami ustawowymi.

 

SYSTEM OCHRONY ZRZESZENIA

SOZ tabliczka

System Ochrony Zrzeszenia BPS to porozumienie, w którym uczestniczą Bank BPS i zrzeszone z nim Banki Spółdzielcze (w tym Bank Spółdzielczy w Niechobrzu), na mocy którego banki te zapewniają sobie wzajemnie wsparcie w zakresie płynności i wypłacalności w sytuacji wystąpienia trudności finansowych w którymkolwiek z tych banków. Utworzenie w Zrzeszeniu BPS sieci bezpieczeństwa potwierdzone zostało umową z dnia 31 grudnia 2015r.
o ustanowieniu mechanizmów pomocowych i wzajemnym wsparciu wypłacalności
.

Aktualną listę Uczestników SOZ BPS znajdziecie Państwo na stronie internetowej Systemu Ochrony Zrzeszenia BPS www.sozbps.pl w zakładce "UCZESTNICY", "LISTA UCZESTNIKÓW"

 

TEREN DZIAŁANIA BANKU

Bank Spółdzielczy w Niechobrzu działa na terenie powiatu rzeszowskiego. Bank działa również na terenie powiatów: brzozowskiego, kolbuszowskiego, leżajskiego, łańcuckiego, niżańskiego, przemyskiego, przeworskiego, ropczycko-sędziszowskiego, strzyżowskiego i miasta na prawach powiatu Rzeszów - z terenu województwa podkarpackiego.

 

AKTY PRAWNE

 • Ustawa z dnia z dnia 29 sierpnia 1997r. Prawo bankowe (Dz.U z 2002r. Nr 72 poz.665 z póżn.zm)
 • Ustawa z dnia 16.IX.1982r.Prawo spółdzielcze (Dz.U z 2003r. Nr 188 poz.1848  z póz.zm.)
 • Statut Banku uchwalony przez Nadzwyczajne Zebranie Przedstawicieli w dniu 29.06.2022r.
 • Ustawa z dnia 7.12.2000r. o funkcjonowaniu Banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających /Dz.U Nr 119 poz.119 poz. 1252 z póz. zm/
 • Ustawa z dnia 29.09.1994r. o rachunkowości (Dz.U z 2002r. Nr 76, poz.694 z póz.zm)
 • Procedury wewnętrzne.
   

Bank Spółdzielczy w Niechobrzu z siedzibą w Niechobrzu, 36-047 Niechobrz 118, tel. 17 859 14 00, którego akta rejestrowe są przechowywane w Sądzie Rejonowym w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wpisanym do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS-0000124127, NIP: 813-02-69-006, REGON: 000507495, Kod SWIFT: POLUPLPR