Skip to main content

HISTORIA BANKU

Zadaniem  spółdzielni  kredytowych  jest dawać  oszczędzającym  jak największą pewność, pożyczki udzielać  tym, którzy na nie zasługują  i dają dostateczną pewność, a przez  to – stojąc na gruncie prawnym – podnosić dobrobyt  naszego społeczeństwa."
Ksiądz Piotr Wawrzyniak.

 

Początki działalności


Banku Spółdzielczego w Niechobrzu wiążą się z powstaniem Pierwszych Spółek Oszczędności i Pożyczek w Zgłobniu i w Boguchwale. Pierwsza Spółka Oszczędności i Pożyczek powstała w Zgłobniu. Założycielskie Walne Zebranie Spółki odbyło się 31 X 1898r. W skład Zarządu weszli: ks. Michał Trybus, ks. Józef Węglarz, Jan Skrzyński, Franciszek Lasota, Jan Ciebiera.
15.10.1905r. odbyło się w Boguchwale założycielskie Walne Zebranie Spółki Oszczędności i Pożyczek. Założycielami Spółki byli: ks.Władysław Purzycki, Jan Piecuch – rolnik z Boguchwały, Klaudiusz Angerman – inżynier, Józefa Wnękowska nauczycielka, Wojciech Rusinek – naczelnik gminy Boguchwała. Spółka została zarejestrowana w Sądzie Obwodowym w Rzeszowie 12.12.1905r. i wpisana do Rejestru Handlowego Stowarzyszeń Zarobkowo-Gospodarczych pod nazwą „Spółka Oszczędności i Pożyczek w Boguchwale, stowarzyszenie zarejestrowane z nieograniczoną poręką”. Fakt zarejestrowania został odnotowany w „Gazecie Lwowskiej” z 24.10.1906r.


Okres międzywojenny


W 1915r. na skutek działań wojennych czynności Spółek w Zgłobniu i w Boguchwale zostały zawieszone na kilka miesięcy. Działalność swoją prowadziły do roku 1924. W roku 1925r. jak wynika z dokumentacji Walnego Zebrania z 21.12.1924r. Spółka w Boguchwale przyjęła nazwę „ Kasy Stefczyka – spółdzielnia z nieograniczoną odpowiedzialnością w Boguchwale” i została zarejestrowana w dniu 16.01.1925r. w Rejestrze Spółdzielni (Tom I - Str.333) prowadzonym przez Sąd Okręgowy w Rzeszowie. W 1925r. również Spółka Oszczędności i Pożyczek w Zgłobniu zmieniła nazwę na „Kasę Stefczyka – spółdzielnia z nieograniczoną odpowiedzialnością w Zgłobniu”, została zarejestrowana w Sądzie Okręgowym w Rzeszowie w dniu 24.03.1925r.


Okres powojenny


W 1949r. Kasa Stefczyka w Zgłobniu została przeniesiona do Racławówki i zmieniła nazwę na „ Kasę Stefczyka z nieograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Racławówce” .
W wyniku reformy bankowej zostały powołane do życia w 1949r. Gminne Kasy Spółdzielcze. Jak wynika z protokołu Wspólnego Zgromadzenia z 25.06.1950r. Kasa Stefczyka w Boguchwale oraz Kasa Stefczyka w Racławówce połączyły się i przyjęły nazwę „Gminna Kasa Spółdzielcza z odpowiedzialnością udziałami z siedzibą w Racławówce”. W 1954r. Gminna Kasa Spółdzielcza w Racławówce przenosi swa siedzibę do Niechobrza i przyjmuje nazwę „Gminna Kasa Spółdzielcza w Racławówce z siedzibą w Niechobrzu” W tym okresie członkami Zarządu byli Antoni Kaszuba i Antoni Bać - jako st. księgowy. Kolejne zmiany organizacyjne wystąpiły w spółdzielczości bankowej w 1956r. Walne Zgromadzenie odbyte 24.06.1956r. przyjmuje i uchwala nowy statut, dokonuje również zmiany nazwy na „Kasę Spółdzielczą w Racławówce z siedzibą w Niechobrzu.


Okres lat 1962–1974


W latach 1962 – 1974 następują kolejne zmiany w składzie Zarządu Kasy. W 1965r. przeszedł na emeryturę po 32 latach pełnienia funkcji członka Zarządu i kierownika Kasy Antoni Kaszuba. Na jego miejsce został powołany Antoni Bać, który pełnił funkcje członka Zarządu i kierownika Kasy do 31.12.1966r. W 1967r. stanowisko członka Zarządu i kierownika Kasy, objęła Zuzanna Wróbel.
Uchwałą Walnego Zebrania z dnia 6.05.1973r. zmieniono nazwę spółdzielni na „Bank Spółdzielczy w Niechobrzu”. Terenem działania Banku stały się gminy Boguchwała i Racławówka. W związku ze zwiększonym terenem działania. Powołano Oddział w Boguchwale. Zwiększono skład osobowy Rady Banku do 13 osób. W skład Rady weszli: Tadeusz Rzepka z Niechobrza – przewodniczący (funkcję tą pełnił do roku 1998) Emil Długosz i Antoni Bać ze Zgłobnia, Józef Pieniążek z Niechobrza, Leon Zając z Racławówki, Wiktor Koza z Kielanówki i Szymon Kobosz z Boguchwały Tomasz Róg z Lutoryża, Tomasz Lasota z Nosówki, Władysław Worek z Woli Zgłobieńskiej, Władysław Niedziałek z Mogielnicy, Julian Rusinek z Babicy i Franciszek Solecki z Zarzecza. Zarząd Banku pracował w składzie: Zuzanna Wróbel, Stanisław Róg i Władysław Rałowski.


Okres lat 1975-1990


W roku 1976r. oddano do użytku nowy lokal Banku Spółdzielczego w Niechobrzu. W latach 1975 – 1990r nastąpił dalszy wzrost działalności Banku. Wpłynął korzystnie na rozwój społeczno-gospodarczy gminy. W latach tych wystąpiła szczególna koncentracja środków kredytowych na budownictwo inwentarskie. Działalnością tą Bank wspierał inicjatywy rolników wynikające z planu społeczno-gospodarczego rozwoju gminy.


Okres lat 1990-2000


Ustawa z dnia 20 stycznia 1990r. o zmianach w organizacji i działalności spółdzielczej dała bankowi pełną samodzielność i samorządność. Zniosła podporządkowanie BGŻ i zlikwidowała związki centralne.
W latach 1990-1998 następuje dalszy dynamiczny rozwój Banku. W roku 1994 Bank zrzeszył się z Gospodarczym Bankiem Południowo-Zachodnim S.A. we Wrocławiu. W roku 1995 zakupiono lokal i utworzona nową placówkę w Boguchwale, zapewniając w ten sposób lepszą obsługę klientów indywidualnych i instytucjonalnych z korzyścią zarówno dla Banku jak i środowiska. Bank uczestniczył w zmianach strukturalnych jakie dokonywały się w bankowości. Nastąpiły zmiany organizacyjne w Banku. Zarząd Banku pracował w składzie:

Zuzanna Wróbel – Prezes Zarządu,
Barbara Pasierb – Zastępca Prezesa,
Józef Pieniążek – Członek Zarządu.

Wybrano nową dziewięcioosobową Radę Nadzorczą w składzie:

Janda Marek – przewodniczący,
Kazimiera Majka – zastępca przewodniczącego,
Halina Szczepek – sekretarz
Król Józef, Roman Gajdek, Adam Chmiel, Słaby Teofil, Biały Jan i Nowak Józef – członkowie Rady.


Okres lat 2000-2009


W latach 2000-2007 Bank rozwija się i osiąga coraz lepsze wyniki finansowe. Bank w wyznaczonych ustawowo terminach samodzielnie osiąga wymagany poziom funduszy własnych. W roku 2003 zostaje przeprowadzony remont lokalu Banku w Niechobrzu, sala obsługi klientów, pomieszczenia na I piętrze lokalu Banku dostosowane są do potrzeb i lepszych warunków obsługi klientów naszego Banku.
W roku 2006 w Filii w Boguchwale zostaje zainstalowany bankomat. Bank dokonuje zakupu działki sąsiadującej z Bankiem z przeznaczeniem na parking. Następują zmiany organizacyjne w Banku. W grudniu 2005r. na emeryturę przechodzi Helena Kalandyk – główny księgowy Banku od roku 1973. W grudniu 2006r. przechodzi na emeryturę Zuzanna Wróbel - Dyrektor, Prezes Zarządu Banku, związana z Bankiem od roku 1962. ”Ten kto przez swoje życie poprawi i udoskonali los współczesnych lub całych pokoleń następnych – ten dopełnia całkowicie swojego tu istnienia i przeznaczenia” – słowa Stanisława Staszica w pełni odzwierciedlają pełne zaangażowanie, uznanie za pracę i wysiłek włożony w rozwój Banku Spółdzielczego w Niechobrzu.
Z dniem 1 stycznia 2007r. Rada Nadzorcza Banku powołuje Zarząd Banku w składzie:
Barbara Pasierb – Prezes Zarządu Banku (powołana za zgodą Komisji Nadzoru Bankowego Uchwałą Nr 79/KNB/06 z dnia 13.11.2006r.),
Elżbieta Janowska – Wiceprezes Zarządu,
Zofia Kalandyk – Członek Zarządu Banku.
Nadzwyczajne Zebranie Przedstawicieli uchwala nowy Statut Banku.
W roku 2007 Bank oddaje do użytku klientów nowy parking. Zwiększa ilość placówek otwierając nową placówkę w Lutoryżu Ekspozyturę. Bank zwiększa swoją obecność na rynku usług finansowych przy zachowaniu samodzielności funkcjonowania i tożsamości spółdzielczej. W wyznaczonym terminie Bank osiąga wymagany ustawowo poziom funduszy własnych 1 mln euro. Przez swój lokalny charakter i dobrą znajomość środowiska traktuje klientów w sposób indywidualny z wyczuciem i zrozumieniem potrzeb i problemów.


Okres lat od 2010


Aby poprawić jakość obsługi oraz dostępność, Bank uruchomił 28 maja 2010r. nowy bankomat w Rzeszowie – Zwięczycy, natomiast wykorzystując możliwości technologiczne w IV kwartale 2010r. wprowadzono obsługę kart bankomatowych on-line, funkcjonujące w czasie rzeczywistym.
W dniu 2 lutego 2011r. Bank Spółdzielczy w Niechobrzu otwiera nową placówkę – Ekspozyturę w Rzeszowie (Zwięczycy). 16 maja 2011r. został postawiony kolejny bankomat Banku Spółdzielczego w Niechobrzu w miejscowości Kielanówka. 14 grudnia 2011r. Prezes Zarządu Banku – P. Barbara Pasierb odebrała nagrodę "Orła Agrobiznesu" przyznaną z rekomendacji Burmistrza Miasta i Gminy Boguchwała dla Banku Spółdzielczego w Niechobrzu. Nagrody Orłów Agrobiznesu przyznawane są za sukces rynkowy firmy z branży rolno-spożywczej i jej otoczenia, firmy handlowej i banku działającego na rzecz agrobiznesu.
W dniu 15 października 2014r. została otwarta kolejna placówka Banku – Oddział w Kielanówce.


Zarząd Banku do 1 lipca 2017r. pracował w składzie Barbara Pasierb (Prezes Zarządu), Elżbieta Janowska (Wiceprezes Zarządu), oraz Zofia Kalandyk (Członek Zarządu).


Od 1 lipca 2017 roku Zarząd Banku pracuje w składzie: Barbara Pasierb (Prezes Zarządu), Andrzej Frączek (Wiceprezes Zarządu) oraz Renata Cios (Członek Zarządu).


Od 9 maja 2019 roku Zarząd Banku pracuje w składzie: Barbara Pasierb (Prezes Zarządu), Zofia Kalandyk (Wiceprezes Zarządu) oraz Renata Cios (Członek Zarządu).


Od 1 kwietnia 2020 roku Zarząd Banku pracuje w składzie: Barbara Pasierb (Prezes Zarządu), Elżbieta Gut (Wiceprezes Zarządu) oraz Renata Cios (Członek Zarządu).

 

Bank Spółdzielczy w Niechobrzu z siedzibą w Niechobrzu, 36-047 Niechobrz 118, tel. 17 859 14 00, którego akta rejestrowe są przechowywane w Sądzie Rejonowym w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wpisanym do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS-0000124127, NIP: 813-02-69-006, REGON: 000507495, Kod SWIFT: POLUPLPR